แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ. 5)
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
รหัสวิชา  ชื่อวิชา
ระดับชั้น / ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ลำดับ  วันเดือนปี (วันแรกที่สอน) ในแต่ละสัปดาห์   30
w
10
13
06
w
11
13
13
w
11
13
20
w
11
13
27
w
11
13
04
w
12
13
11
w
12
13
18
w
12
13
25
w
12
13
01
w
01
14
08
w
01
14
15
w
01
14
22
w
01
14
29
w
01
14
05
w
02
14
12
w
02
14
19
w
02
14
26
w
02
14
05
w
03
14
12
w
03
14
รวม เปอร์
เซ็นต์
 
ที่   เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล //            สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (%)  
 หมายเหตุ :  เวลาเรียน 20 ช่อง หมายถึง 20 สัปดาห์ (รายภาค) หรือ 40 สัปดาห์ (รายปี) ...
 รหัสวิชา  ชื่อวิชา  มีสมาชิก 0 คน จำนวน 2 หน้า : หน้าที่ ...   12

  ................................... ครูผู้สอน  ................................... หัวหน้างานวัดผล   ................................... รองผู้อำนวยการ
    ( )    (นายมหิดล วงศ์อินทร์อยู่)     (นายนิรันดร เทศประสิทธิ์)
    17 เมษายน 2557 16:20:16  ......../................/..........   ......../................/..........

  ................................... หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ               ( ) อนุมัติ   ( ) ไม่อนุมัติ
    ()     
    17 เมษายน 2557 16:20:16     ................................... ผู้อำนวยการ
        (นายสถาพร โชว์สูงเนิน)
       ......../................/..........